Goed Bestuur

Harde indicatoren

Transparantie

1.1a Staan de statuten op onze website?

Statuten 2019

1.1a Staan de interne reglementen op onze website?

Administratief Reglement 2019

1.1a Staat het organigram op onze website?

Organigram

1.1a Staan de sportieve reglementen op onze website?

Sportreglement 2019

1.1b Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

Link

1.1b Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

Link      

1.1b Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

Link

1.1b Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

Link

1.2a Staat het beleidsplan op onze website?

Beleidsplan 2017-2020

1.2b Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?

Link

1.3a Staat het meest recente jaarverslag op onze website?

Jaarverslag 2018

1.3b Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website?

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

1.3c Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

Link

1.4a Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website?

Raad van Bestuur 2019 10 23

Raad van Bestuur 2019 09 23

Raad van Bestuur 2019 01 31

Raad van Bestuur 2018 12 18

1.4b Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website?

Raad van Bestuur 2018 11 21

Raad van Bestuur 2018 10 18

Raad van Bestuur 2018 09 24

Raad van Bestuur 2018 08 30

Raad van Bestuur 2018 08 03

Raad van Bestuur 2018 06 18

Raad van Bestuur 2018 05 24

Raad van Bestuur 2018 04 26

Raad van Bestuur 2018 04 10

Raad van Bestuur 2018 01 18

Raad van Bestuur 2017 12 14

 

1.4c Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?

Ja, zie 1.4b    

1.5a Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website?

Verslag BAV 2019 11 28

Verslag BAV 2018 11 29

1.5b Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website?

Verslag BAV 2018 07 04

Verslag BAV 2018 03 26

Verslag AV 2018 02 19

Verslag BAV 2017 12 14

1.5c Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen?

Zie 1.5b

1.5c Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen?

Zie 1.5b

1.6a Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website?

Leden Raad van Bestuur

1.6b Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb?

Leden Raad van Bestuur 

1.6c Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld?

Duurtijd bestuursmandaten Leden Raad van Bestuur

1.7 Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden?

De bestuurders genieten geen enkele vergoeding of verloning (Statuten Art. 16)

1.8 Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?

In voorbereiding

1.9a Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?

In voorbereiding

1.9b Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?

In voorbereiding

1.9c Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?

In voorbereiding

 

Democratie

2.1a Hebben we bestuursprofielen voor onze rvb?

Functiebeschrijving Bestuursprofielen

2.1b Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen?

In voorbereiding

2.1c Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV?

In voorbereiding

2.1d Hebben we een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert?

In voorbereiding

2.1e Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd?

In voorbereiding

2.2a Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen?

In voorbereiding

2.2a Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen?

In voorbereiding

2.2a Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen?

Zie Administratief Reglement Art. 4.1

2.2b Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd?

In voorbereiding

2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de AV?

Statuten Art. 24

2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de rvb?

Statuten Art. 18

2.4a Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode?

Statuten Art. 13

2.4b Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet?

Statuten Art. 13

2.5 Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt?

Duurtijd bestuursmandaten Raad van Bestuur

2.6 Vergaderde onze rvb minstens 5x de voorbije 12 maanden?

Zie 1.4b

2.7a Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders?

In voorbereiding

2.7b Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk?

In voorbereiding

2.7c Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt en gebeurt dit in de praktijk?

Benoemingsbrief

2.7d Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan ontvangt en gebeurt dit in de praktijk?

Zie 2.7c Benoemingsbrief: de statuten, het AR en het SR, alsook het beleidsplan worden als bijlage bij de benoemingsbrief gevoegd; de huidige bestuursleden ontvingen deze documenten via mail

2.8 Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie?

Statuten Art. 24

2.9 De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid?

Statuten Art. 6

 

Interne Verantwoordelijkheid

3.1 Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en rvb?

Statuten Art. 19

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie tov AV / rvb?

Statuten Art. 13

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies tov AV, rvb en eventueel directie en elkaar?

Statuten Art. 19

3.2a Het cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden in de statuten?

Statuten Art. 13

3.2b Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de praktijk?

Neen, zie Ledenlijst Raad van Bestuur

3.3 Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb vastgelegd in de statuten?

Statuten Art. 19

3.4a Bevat het (een) reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met het bestuur?

In voorbereiding

3.4b In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn?

Niet van toepassing

3.4c Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen?

In voorbereiding

3.4d Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel rvb bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen?

In voorbereiding

3.5a Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van de rvb en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)?

Ja

3.5a Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)?

Neen

3.5b Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door de rvb?

Niet van toepassing

3.6a Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)?

Ja

4-jaarlijks beleidsplan

Bijsturing 2018 10 30

3.6a Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV?

Ja; Verslag BAV 2016 10 26

3.6b Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan?

In voorbereiding

3.6b Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV?

Wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd op de BAV van 13 03 2019

3.6c Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van de meerjarenbegroting?

Ja, Voorlopige begroting 2019

3.6c Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV?

ja, Verslag BAV 2018 11 29

3.7a Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)

In voorbereiding

3.7b Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd?

In voorbereiding

3.7c Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd?

De rekeningen van 2017 werden goedgekeurd door 2 door de AV aangestelde interne deskundigen

Financieel verslag over 2017

3.7c Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV?

Zie verslag AV 2019 02 19

3.8 Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd?

In voorbereiding

3.8 Is er een verslag van deze zelfevaluatie?

In voorbereiding

3.9a Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel?

In voorbereiding

3.9b Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?

In voorbereiding

3.9c Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van de rvb, directieleden en personeelsleden?

In voorbereiding

3.9d Heeft de rvb de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de gedragscode?

In voorbereiding

3.9d Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode?

In voorbereiding

3.10a Hebben we procedures inzake belangenconflicten?

In voorbereiding

3.10b Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van de rvb en in een register?

In voorbereiding

3.10b Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van de rvb een (in)directe familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd?

In voorbereiding

3.10c Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?

In voorbereiding

3.11a Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden?

Jaarlijks vergaderschema 

3.11b Behandelt het vergaderschema de begroting?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarrekening?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema het beleidsplan?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema het jaarverslag?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema de "governance" van de organisatie?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema een evaluatie van "governance" van de organisatie?

Zie 3.11a

3.11b Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV?

Zie 3.11a